20.1.2016

Atria Oyj on niin suuri ja monitahoinen konserni, että sen verkkopalveluiden kehitystä on vietävä eteenpäin kaukonäköisesti harkituin, strategisin askelin. Ostopalveluna hankittavaan ammattitaitoon on pystyttävä luottamaan, mutta langat on pidettävä tiukasti omissa käsissä.

Suomalainen Atria Oyj on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Atria-konserni ylläpitää lukuisia verkkopalveluja, jotka on suunnattu eri kohderyhmille kuluttajista ammattilaisiin ja sijoittajista alkutuottajiin. Eri kohderyhmät kaipaavat erilaisia sisältöjä ja palveluja, joten myös puhuttelutapa, ominaisuudet ja ylläpitotarpeet ovat kussakin verkkopalvelussa erilaisia.

Tarttuessaan verkkopalvelujen uudistushankkeeseen Atria oli dilemman äärellä: kokonaisuutta ei voi lähteä kehittämään yhden ainoan palvelun ehdoilla, mutta myöskään yksittäisen sivuston tarvitsemia ominaisuuksia ei voida ylenkatsoa, vaikka niitä ei olisi muissa palveluissa käytössä. Tarpeet oli analysoitava ja sovitettava yhteen.

Kattava kartoitus julkaisujärjestelmävaihtoehdoista

Atrian tietohallinto kävi keskusteluja kaikkien eri verkkopalvelujen konseptinomistajien kanssa, ja esiin alkoi nousta yhtäläisiä kehittämistarpeita responsiivisille sivuille, hakukonenäkyvyyden parantamiselle, yhteisöllisyyden ja sisältöjen jakamisen tukemiselle sekä ylläpitotyön helpottamiselle.  Vanha SharePoint-alusta ei ollut kehityskelpoinen näihin tarpeisiin, joten Atrian tuli löytää uusi verkkosisällön julkaisujärjestelmä.

North Patrol pyydettiin asiantuntijatueksi esiselvitykseen, jossa haastateltiin erikseen kaikki talon avainhenkilöt, jotka vastaavat niin verkkopalvelujen strategisesta kehittämisestä kuin sisällön tuottamisen käytännöistä. Näiden selvitysten pohjalta lähdettiin hakemaan eriteltyihin tarpeisiin soveltuvaa työkalupakkia.

Yksi yhteinen ympäristö vai useampi eri tarpeisiin?

Vaikka monet Atrian eri kohderyhmäpalvelujen sisällöntuotantotarpeista olivat yhtäläisiä, oli niissä myös perustavanlaatuiset eronsa: konserni- ja tuottajasivustoilla korostui suurien, hierarkkisten sivumassojen hallinta, kun taas kuluttaja- ja ammattilaissivustot kaipasivat kevyttä, modulaarista ja visuaaliselta ulkoasultaan helposti uudelleenmuokattavaa ratkaisua.

Näistä eroista nousivat Atrian kaksi kärkiehdokasta julkaisujärjestelmäksi: EPiServer CMS oli tunnistettu yleisiin sisällönhallinnan tarpeisiin ihanteellisesti soveltuvaksi järjestelmäksi, mutta epäilyksiä herätti se, joustaako se nopeisiin facelift-tarpeisiin esim. kampanjointia varten ja löytyykö sille kyllin laaja kumppanijoukko jatkokehitystarpeisiin. Markkinointiviestinnässä tehdään tiivistä yhteistyötä mainostoimistojen kanssa, ja näille WordPress on laajalti käytetty, osattu ja kätevyydestään kiitetty työkalu, jota pidettiin oletusarvoisesti kuluttaja- ja ammattilaissivustoille luontevimmin istuvana ratkaisuna.

Atria joutui punnitsemaan eri järjestelmien – tai niiden yhdistelmien – etuja, kustannuksia, riskejä ja tulevaisuusnäkymiä. Tietohallinto näki selkeästi ne edut, joita vahvasti tuotteistettu ja tuettu, koko talolle yhteinen, vakaa ja tarvittavin valmisominaisuuksin varustettu järjestelmäalusta tarjoaa, joten EPiServer CMS valittiin koko konsernin julkisten verkkopalvelujen alustaksi.

Yhteinen alustavalinta on ollut oikein hyvä ratkaisu, ja se on soveltunut erilaisiin tarpeisiimme”, kertoo koko uudistushankkeesta vastannut Arja Yli-Kivistö Atrian tietohallinnosta.  ”Sisällöntuottajien mielestä sisällöntuotanto EPiServer-alustalle on ollut helppo oppia ja jatkuva työ sujuu hyvin.”

Kokonaiskonsepti ensin, kotikokkien Atria.fi ensimmäinen uudistus

Ensimmäisenä verkkosivustona uudelle alustalle haluttiin luoda Atrian kuluttajapalvelu, joka oli strategisesti keskeisessä asemassa uudenlaisen verkkoläsnäolon rakentamisessa. Atria ei kuitenkaan halunnut sännätä pystyttämään uutta kotikokkien Atria.fi-palvelua erillissaarekkeena ilman kokonaisvisiota siitä, millaisin laatuperiaattein ja hyvin käytännöin kaikki verkkopalvelut tullaan uudella alustalla uudistamaan. Siksi ensin haluttiin hahmottaa kokonaiskonsepti siitä, millainen on visuaalinen kokonaisilme, käyttökokemus ja yhtenäiset käyttöliittymäelementit kaikille verkkopalveluille.

Atria kilpailutti North Patrolin tuella suunnittelutoimiston verkkopalvelujensa kokonaiskonseptille: käyttöliittymäelementeille ja käyttökokemusratkaisuille, jotka tulisivat olemaan yhdenmukaisia kaikissa Atrian kohderyhmäpalveluissa. Suunnittelutyöhön valittiin Mirum (tuolloin vielä Activeark), joka määritteli ydinviestit, puhuttelutavat ja käyttökokemuksen keskeiset ratkaisut kaikille konsernin palveluille sekä Atria.fi-palvelulle tarkat käyttöliittymämallit ja visuaalisen ulkoasun.

Konseptin toimivuus testattiin mallintamalla

Yhteistyössä Mirumin kanssa löydettiin vaiheittain osuva ja puhutteleva kuluttajakonsepti kotikokeille, mutta kulmakivenä tässä onnistumisessa olivat Atrian hyvin tekemät kotiläksyt. Talossa oli niin paljon etukäteistä tutkimustietoa ja näkemystä tavoitellusta kohderyhmästä, ydinviestistä ja äänensävystä, että Mirumin ei tarvinnut luoda tavoitteita, vaan suodattaa valmiista materiaalista verkkoon soveltuva muotoilu.

Koska Atria.fi-uudistuksessa haettiin tuntuvaa kilpailuetua ja wow-efektiä, Mirum mallinsi luomansa käyttöliittymämallit HTML-protoksi, joka testattiin loppukäyttäjillä. Käyttäjätestauksista vastasi Adage, ja niissä löydettiinkin hyvä luettelo kohennuksia, joiden avulla palvelun käytettävyys, ymmärrettävyys ja puhuttelevuus saatiin paremmaksi.

Uudenlaisen kuluttajapalvelun suunnittelu tehtiin tinkimättömästi hyvin kattavaksi protomalliksi, jotta Atria saattoi varmistaa visionsa toteutumisen. Varsinaiseen toteutustyöhön ei ryhdytty ennen kuin talossa oltiin täydellisen tyytyväisiä suunniteltuun käyttökokemukseen, ulkoasuun ja visuaaliseen linjaan.

Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kilpailutukseen

Toteutustyön kilpailutuksessa haettiin North Patrolin tuella yhteistyökumppania, joka rakentaisi EPiServerillä fiksusti ja näkemyksellisesti sellaisen verkkopalvelun, joka HTML-protossa on mallinnettu. Atrian tavoitteet ja protomalli esiteltiin kaikille tarjoajaehdokkaille yhteisessä tilaisuudessa, jossa pyrittiin antamaan perusteelliset taustatiedot tarjouspyynnön luonteesta ja hankinnan painopistealueista. Tämä oli asiakkaan näkökulmasta kiinnostava toimintatapa:

– Meidän kilpailutuksissamme tämä oli uusi ja toimiva menettely, Arja innostuu. Asiakkaana on hyvin mielenkiintoista kuulla, millaisia kysymyksiä kandidaatit ehdottavat ja millä tavoin he ovat läsnä tilanteessa.

”Tarjouskilpailu olikin tiukka, sillä kaikki tarjoukset olivat hyviä, ja hinnoistakaan ei tullut erottelevaa tekijää”, Arja muistelee. Vertailujen pohjalta tuli valituksi yhteistyökumppaniksi Solita.

Toteutustyö ennätysvauhdissa

Uuden Atria.fi-kuluttajapalvelun rakentamiseen toi oman jännitysmomenttinsa se, että toteutustyöhön ryhdyttiin kesää vasten, ja syksylle sovitun markkinointikampanjan vuoksi uuden palvelun käyttöönotolle toivottiin aikataulua, jota ounasteltiin melko epärealistiseksi.

”Se oli Solitalta uskomaton suoritus kesäkuukausina”, kiittelee Arja:

– Kun palasimme lomilta elokuussa, meitä kyllä jännitti, mikä tilanne mahtaa olla. Oli vaikea uskoa, että kaikki todella saatiin kolmessa kuukaudessa valmiiksi, sisällönsyöttöön päästiin syyskuussa, ja 1.10. olimme valmiina julkaisuun.

Nopean toteutuksen takasi tässäkin vaiheessa Atrian hyvä suunnittelu: ”Panostimme vahvaan projektijohtoon sisäisesti, osallistuimme tehokkaasti toimittajan ketterään projektitoimitusmalliin ja teimme erittäin tiivistä yhteistyötä toimittajan kanssa”, Arja summaa.

Lukuisten kehittämishankkeiden tuomalla kokemuksella esimerkiksi toteutustyöhön sisältyvät integraatiot osattiin arvioida riskitekijäksi:

– Toteutusprojekti aloitettiin integraatioiden teknisellä määrittelyllä ja toteutuksella, ja näin mikään integraatioihin liittyvä aikatauluriski ei ollut lähelläkään realisoitumista. Osallistuimme suunnitelmallisesti joka viikko vähintään puolen päivän ajan yhteiseen työskentelyyn. Kanban tuli meille uutena menetelmänä, mutta se oli erittäin toimiva, ja tiimi oli loistava.

Koska Atria oli varannut omat projektiresurssinsa tavoitteellisesti, oli Atrialla koko ajan valmius tehdä tarvittavia päätöksiä ratkaisukeskeisesti ja ennakoivasti, ajatellen koko ajan eteenpäin.

Atria huolehti sisällönsyötöstä itse, mutta ostopalveluina hankittiin valmiille kokonaisuudelle vielä käyttäjätestaus ja tietoturvatestaus. Erinomaisesti suunnitellusta ja laadukkaasti vaiheistetusta kokonaisuudesta löytyi vain hyvin vähän korjattavaa.

”Lisäarvoa suomalaiseen ruoanvalmistukseen”

Uuteen Atria.fi-verkkopalveluun ovat tyytyväisiä niin tekijänsä kuin käyttäjänsäkin, Arja kertoo: ”Olemme saaneet siitä paljon positiivista palautetta mm. rikkaan ja monipuolisen kuva-ja videosisällön osalta, selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä, ja siitä, että nyt kaikki löytyy yhdestä ja samasta paikasta. Myös hakukoneet löytävät sisältömme hyvin.”

Atria antaa lupauksensa siitä, että verkkopalvelun sisältö tarjoaa ”onnistuneita liharuokia suomalaisesta lihasta”, kuten markkinoinnin suunnittelupäällikkö Anna-Maria Juvonen avaa blogiartikkelissaan Hyvän ruoan salaisuuksia raottamassa.

Atrian sisällöntuottajat ovat olleet projektissa mukana aivan alusta lähtien. Koulutusta ja tukea sisällöntuotantoon on tarjottu koko ajan osana projektityöskentelyä kehittämisen aikana ja välitestauksissa. Näin työ on lähtenyt sujumaan hyvin ja rohkeasti heti alusta alkaen.

Tuote- ja reseptitietojen tuonti automaattisilla integraatioilla ehkäisee päällekkäistä ylläpitotyötä, ja sisällöntuotannossa voidaan keskittyä lisäarvoiseen sisältöön.

Turnauskestävyyttä tarvitaan

Atrian kokoisessa talossa laajan, kuluttajille suunnatun verkkopalvelun uudistaminen valtavalla laadullisella harppauksella on vasta ensimmäinen askel: edessä on lukuisten muiden kohderyhmäpalveluiden uudistus ja niiden palvelukohtaiset ratkaisut. ”Kokonaisuutta on jaksettava kehittää määrätietoisesti ja sitkeästi vaiheittain”, muistuttaa Arja Yli-Kivistö.

– Systemaattinen, suunniteltu eteneminen piti työskentelyn tehokkaana ja laadukkaana. Läpi kaikkien vaiheiden projektin johtaminen ja langat ovat olleet Atrian käsissä, vaikkakin eri vaiheissa on tarpeen mukaan käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita apuna ja sparraamassa.

Atrian tiimi verkkopalveluiden tuottamiseksi toimiikin erinomaisesti yli organisaatiorajojen, ja tätä neuvotteluyhteyttä esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän ja tietohallinnon kesken tarvitaan. ”Kun uudistuksen tavoitteet ovat kirkkaina ja konkreettisina selvillä, tarvitaan vain hyvä tiimi, vahva johto ja oikea vaiheistus, niin lopputuloksista saadaan kestäviä”, tiivistää Arja näkemyksensä ja esittää uuden Atria.fi-palvelun tästä hyvänä todisteena.

Hankkeen tiedot

www.atria.fi

EPiServer CMS
Hankinnan hintaluokka: 100 000 – 200 000 €

  • Kevät 2014 — Tarvekartoitukset ja teknologiavertailut (North Patrol)
  • Kesä 2014 — Kokonaiskonseptin kilpailutus
  • Syksy 2014 — Kokonaiskonseptin suunnittelu (Activeark, nyk. Mirum)
  • Joulukuu 2014 – Tammikuu 2015 — Atria.fi-käyttöliittymien suunnittelu (Mirum)
  • Kevät 2015 — HTML-protomalli ja testaukset (Mirum, Adage)
  • Huhti-toukokuu 2015 — Toteutustyön kilpailutus (North Patrol)
  • Kesä-elokuu 2015 — Toteutustyö (Solita)
  • Syyskuu 2015 — Sisällönsyöttö, testaukset
  • Lokakuu 2015 — Julkaisu

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalveluhankkeeseesi? » Ota yhteyttä!