20.1.2021

HSY:ssä väsyttiin ihmettelemään, miksi asiakaspalvelu ruuhkautuu päivittäin samoista toistuvista kysymyksistä, joiden vastaukset olisivat löydettävissä verkkosivuilta: selvästi tietojen löydettävyydessä oli ongelmia!

Kun HSY.fi-sivusto oli teknisen alustan päivityksen ja saavutettavuusdirektiivin vuoksi joka tapauksessa uudistettava, päätettiin asiakaslähtöisyyteen suhtautua vakavasti ja verkkopalvelun konsepti koki täysremontin. Uudistuksessa saatiin asiakkaan etsimät palvelut ihanteellisesti esille, mutta ei tämä muutos itsekseen syntynyt – uudistus vaati pitkäjänteistä työtä, vaivaa ja aikaa.

Palvelukonseptin kärki-idea kirkastettiin

Ensimmäinen tehtävä HSY.fi-verkkosivuston uudelleenkonseptoinnissa oli taustatiedon kokoaminen: kaikki käytössä oleva ennakkotieto, käyttäjästatistiikka, asiakaspalvelun puhelujen määrä ja aiheet, palautteet, selvitysten tulokset ja muut pohjaraportit koottiin yhteen ja analysoitiin.

Aineiston perusteella vedettiin johtopäätökset siitä, mitä tietoa asiakkaat etsivät, mitä he eivät löydä ja miksi eivät löydä. Hsy.fi-palvelun ongelmakohdat tunnistettiin ja niiden vakavuusjärjestys arvioitiin. Sitten lähdettiin vakavimmasta päästä pohtimaan, kuinka ongelmat voidaan korjata.

HSY kokosi kehittämisryhmän, jossa oli edustus kaikista organisaation toiminta-alueista. Tämä kehittämisryhmä työsti yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa ideoita ja periaatteita, joiden avulla Hsy.fi-palvelun sisällöt saadaan vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Kivulloista karsintaa ja poistoa

Tällainen käsittely ei ole täysin kivutonta: suunnitteluryhmällä pitää olla rohkeutta asettaa kyseenalaiseksi kaikki ne ratkaisut, joihin verkkoviestintä on perustunut vuosikausia.

Vuosien varrella verkkopalveluun kertyneitä sisältöjä on arvioitava julmasti: vaikka sivustolle olisi kirjoitettu fiksuja, hyödyllisiä tekstejä, on niistä luovuttava, jos ne eivät vastaa kohderyhmien palvelemisen tavoitteita. Vaikka jokin palvelu ja toiminta olisi HSY:n toiminnassa aivan kriittinen osa, se ei välttämättä ole tärkeää verkkopalvelun käyttäjälle.

On luonnollista ihan missä tahansa organisaatiossa, että työntekijä pitää oman työpanoksensa näkyvyyttä verkkosivuilla merkkinä työn arvostuksesta. Kun verkkopalvelun viestiä konseptoidaan ja fokusoidaan, siitä tyypillisesti rajataan ja karsitaan kovalla kädellä paljon pois, ja oman vastuualueen tai sisällön joutuminen ”poisheitetyksi” vaikuttaa väkisinkin työpanoksen arvoa vähentävältä.

Projektipäälliköltä vaaditaan siis tunnetaitoja ja hienotunteisuutta, jotta konseptointityössä pystytään tekemään julmia linjauksia asiapohjalta, ja samalla pysytään puheväleissä ystävällishenkisessä yhteistyössä, vaikka sisältöjen arviointi heijastuu väkisinkin tunteisiin henkilötasolla.

HSY:n uudistuksen projektipäällikkö Tuula Panula piti parhaana saada tähän taustatukea: ”tässä vaiheessa oli hyväksi saada ulkopuolisen toimijan ohjausta, ja North Patrolin kannustus sisältöjen karsimiseen toimi hyvin”.

Konsepti-idean kirkastaminen

HSY.fi-verkkopalvelun korjaamiseksi tehtiin konseptisuunnitelma, jossa käännettiin sivuston jäsennysperiaatteet, sisältörakenne ja esitystavat täysin uuteen järjestykseen.

Tärkeimpinä linjauksina uudessa palvelukonseptissa ovat nämä periaatteet:

  1. Nostetaan asiakaspalvelut esiin: sivuston kaikkein näkyvimmiksi sisällöiksi otetaan HSY:n suorat asiakaspalvelut (vaikka ne eivät ole HSY:n toiminnan olennaisin osa). Kärkiviesteinä ovat selkeät ohjeet siitä, mitä palveluja HSY:ltä saa, ja miten asiointi tapahtuu. Eniten etsittyjä palveluja korostetaan muita enemmän. Palvelut kytkeytyvät toisiinsa temaattisesti (ei organisaation yksiköiden mukaan) ja sellaisin termein, joita asiakkaat käyttävät.
  2. Asiakaspalvelujen esittelyistä erotetaan asiantuntijatiedot, joita HSY tuottaa toimintansa olennaisena lopputuloksena. Tuotetusta ympäristötiedosta ja HSY:n toiminnan muista kuvauksista syntyy ”tietokanta”, jonka luokiteltuja ja asiasanoitettuja tietoartikkeleita voidaan hyödyntää asiantuntijatiedon jakamiseen ja selailuun.

Uusi konsepti-idea edellytti siis verkkopalvelun tietosisältöjen jakamista ”asiakaspalveluihin” ja ”taustatietoon” – tällainen jako ei missään nimessä ole itsestäänselvä.

Samaten uusi konsepti tarkoitti käytännössä sitä, että HSY:n verkkosivuston suunnittelua vuosikymmenen verran ohjannut suuri kokonaispuuhierarkia oli purettava palveluteemoiksi ja tietoartikkelien aihepiireiksi. Sisällöntuottajien suunniteltavana ei enää ollut ”tietty alahaara” jostakin hierarkiarakenteen osasta, vaan jokainen sivu oli ajateltava potentiaalisena etusivuna ja sitä kautta olennaisena osana kokonaisuutta.

Tällaiset täyskäännökset konsepti-ideassa vaativat sisällönsuunnittelijoilta todella paljon: suunnittelijan on hylättävä kaikki ne tavat mieltää verkkosivujen olemus ja rakenteistuminen, joihin on vuosikymmenien ajan tottunut. ”Omasta tontista huolehtiminen” ei riitä, vaan omalla vastuulla olevat sisällöt on kytkettävä kokonaisuuteen kaikissa limittyvissä kohdissa, ja suunniteltava yhteistyössä toisten kanssa.

Uusi konsepti-idea toteutuu vain jos verkkopalvelun kaikki sivut noudattavat sen ideaa ja logiikkaa. Sivuista ei synny uuden konseptin mukaisia, jos sisällöntuottajat eivät ole omaksuneet ja sisäistäneet uutta konseptia. Siksi konsepti-ideaa on toisteltava sisällöntuotannosta vastaaville yhä uudelleen ja uudelleen.

Sisältöjen uudelleensuunnittelu uuden konseptin valossa

HSY aloitti sisältöjen täyskäännöksen työpajoilla, joihin osallistui sisältövastuullisia kaikista organisaation yksiköistä – työssä oli mukana kolmisenkymmentä suunnittelijaa.

Työpajoissa käsiteltiin uutta konsepti-ideaa ja hahmoteltiin ylätasolla, millä tavoin verkkosivuston sisällöt kääntyvät uuden konseptin mukaisiksi: mikä on ”asiakaspalvelua”, mikä on ”taustatietoa”, millaisia teemoja niistä syntyy, millaisia sisältöjä poistetaan kokonaan.

Näin uusi konsepti-idea sai karkean sisältöjäsennyksen: millaisia teemallisia kokonaisuuksia HSY:n asiakaspalvelut muodostavat ja mitä palveluja niihin sisältyy, ja millaisista aiheista syntyy taustatietokokonaisuuksia ”tietokantaan”.

Näillä yhteissuunnittelun työpajoilla oli ratkaiseva rooli siinä, kuinka HSY:n sisältösuunnittelijat omaksuivat idean yhteisestä HSY.fi-palvelusta: kaikki olivat mukana arvioimassa palvelujen merkitystä asiakkaille ja tekemässä kivulloisia linjauksia vaikkapa poistoista tai tietojen priorisoinneista.

Projektipäällikkö Tuula Panula toteaa että: ”Uuden mallin sisäistäminen oli haasteellista, mutta lopulta onnistuimme saamaan sen  uudeksi tavaksi jäsentää sisältöjämme”.

Uuden konseptin esittelyt ja lanseeraus

Tässä alustavassa vaiheessaan uusi konsepti-idea on hyvin haasteellista hahmottaa, koska se on vain käsitteellinen ajatusmalli, epämääräisiä miellekarttoja ja ehkä joitakin viitteellisiä rautalankamallinnuksia, jotka yrittävät konkretisoida ideaa, mutta ovat helposti harhaanjohtavia.

Ja kuitenkin juuri tässä vaiheessa konsepti-ideaa täytyy esitellä, markkinoida ja ”myydä” hyvin laajalti oman organisaation sisä- ja ulkopuolella, jotta sen mukaisen verkkosivuston suunnittelu ja toteutus saadaan hankkeistettua.

Uuden palvelukonsepti-idean esittelyä varten tarvitaankin sopiva esittelymateriaali, jonka pitää olla:

  • kyllin konkreettinen ja havainnollinen, jotta idea on ymmärrettävissä
  • kyllin yleistasoinen ja keskeneräinen, jotta idean arvioinnissa ei juututa sanamuotoihin, ulkoasukysymyksiin tai muihin lillukanvarsiin.

Uudesta HSY.fi-konseptista tehtiin North Patrolin konsulttien tuella noin 30-kalvoinen esittelysetti, joka tiivisti uuden konseptin lähtökohdat, sisältöjen idean, eri sisältötyyppien roolin kokonaisuudessa, eri rakenneosioiden jäsennysidean ja teknologiavalinnat siitä näkökulmasta, kuinka näillä ratkaisuilla korjataan lähtökohdissa todetut kehittämistarpeet. Ratkaisujen havainnollistamiseen käytettiin karkeita, alustavia rautalankamallinnuksia.

Kuvassa esimerkki konsepti-idean havainnollistamisesta.

Tämän esittelymateriaalin avulla uutta palvelukonseptia esiteltiin jo ideatasolla HSY:n laajassa organisaatiossa erilaisissa ryhmissä, jotta sitoutuminen uuteen palveluasenteeseen ja verkkopalvelun painopisteen muuttamiseen saatiin käynnistymään jo hyvissä ajoin.

Uusi konsepti esiteltiin johtoryhmälle, jotta konseptille saatiin johdon hyväksyntä ja tuki. Johtoryhmän sitoutunutta tukea tarvitaan siihen, että uudistuksen vaatimat henkilöresurssit saadaan irrotettua organisaation linjatyöstä oikea-aikaisesti.

Konseptointityössä mukana olleet esittelivät konsepti-ideaa myös omissa yksiköissään ja tiimeissään.

Palvelukonsepti verkkopalvelun toteutustyön lähtökohtana

Kun uuden verkkopalvelun toteutusprojektia lähdettiin kilpailuttamaan, hankkimaan ja käynnistämään, kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että uusi konsepti-idea oli kaiken suunnittelun lähtökohtana.

Palvelukonseptiin sisältyviä esitystapoja, ylläpitotyökaluja ja toiminnallisuuksia tarkennettiin vaatimusmäärittelyksi, jonka pohjalta kilpailutuksella valittu toteuttajakumppani Creuna lähti suunnittelemaan verkkosivuston käyttökokemusta, ulkoasua ja teknisiä ratkaisuja.

Vielä toteutusprojektin kickoff-tilaisuudessa esiteltiin palvelukonseptin idea yhä uudelleen niin Creunalle kuin toteutusprojektiin osallistuvalle henkilöstöllekin, jotta kaikki suunnittelutyöhön osallistuvat pitävät kirkkaana mielessään sitä, millaisiin tavoitteisiin tähdätään.

Projektinhallinnassa tämä vaihe on haastava. Sisäinen sisältötyön hallinnointi vaatii valtavasti koordinointia samaan aikaan kun pitäisi ohjata teknisen toteuttajakumppanin (ja käyttöliittymäsuunnittelijan) työtä, mikä myös vaatii valtavasti aikaa ja vaivaa. Konsepti-ideaa on suojeltava niin sisältöjen suunnittelussa kuin toteutuksen yksityiskohdissa, ja samalla asiantuntijoille pitäisi antaa kylliksi mahdollisuuksia soveltaa ja omaksua konsepti omien vastuualueidensa osalta.

Verkkopalvelun toteutusprojektin projektiryhmässä on tyypillisesti hyvä edustus tietohallinnosta tai teknisten palvelusovellusten vastuualueilta, mutta vähintään yhtä paljon ryhmä kaipaa sisältösuunnittelijoita, jotka huolehtivat konseptivisiosta. Kun eri yksiköiden asiantuntijat osallistuvat projektiryhmään huolehtiakseen oman vastuualueensa näkyvyydestä sivustolla, ajaudutaan helposti suosimaan konservatiivisia ratkaisuja, tai konseptin idea kompromettoituu taistelussa jonkin yksittäisen termin näkyvyydestä.

HSY:ssä palvelukonseptin ideaa toisteltiin toistelemasta päästyä, jotta kaikki projektityöhön osallistuneet asiantuntijat oivalsivat, mikä heidän vastuullaan olevien sisältöjen kaukonäköinen rooli ja kohtalo uudessa konseptissa oli.

”Konseptikalvot kyllä kuluivat meillä paljon, kun opettelimme katsomaan sivustoamme asiakkaan näkökulmasta yhä uudelleen ja uudelleen”, toteaa projektipäällikkö Tuula Panula

Ja aina organisaatiosta löytyy joku ihminen, joka kuulee uudesta konseptista ensimmäistä kertaa: samojen asioiden toisteluun on kärsivällisesti suostuttava.

Runkokäsikirjoitus: ei pelkkiä otsikkosanoja, vaan käsikirjoitusdokumentti

HSY:n uuden konsepti-idean mukaista sisältösuunnitelmaa lähdettiin tarkentamaan luomalla runkokäsikirjoitusdokumentti. Uuden verkkosivuston sisältöjä ei siis kartoitettu kokoamalla Exceleitä, joissa esitetään otsikkosanoja hierarkian mukaiseen järjestykseen laitettuna, vaan sisällöistä tehtiin runkotasoinen suunnitelma.

Verkkosivuston alustavasti suunnitelluista sisältöteemoista koottiin dokumentti, joka kokosi kyllä yhteen kaikki uuden verkkopalvelun sivujen otsikot hierarkkisessa mallissaan, mutta kullekin sivulle myös hahmoteltiin sen sisältö. Ranskalaisin viivoin vedettiin yhteen se, mistä sivu kertoo, mitkä ovat sen tärkeimmät viestit, ja mihin kohteisiin sivulta lähtee linkkejä.

Tällainen runkokäsikirjoitus antaa koko suunnitteluryhmälle tarkentuneen kuvan siitä, millaisia asioita verkkosivuston eri sivut oikeasti käsittelevät. Yksittäinen otsikkolappu (kuten vaikka ”Hulevedet”) rakennesuunnitelma-Excelissä kun ei sano juuri mitään siitä, millaisia asioita tuo sivu esittelee ja kenelle.

Yhteistä runkokäsikirjoitusta lähdettiin tarkentamaan käsikirjoitustyön pohjaksi työpajatyöskentelyllä, jossa rungossa tunnistettuja sivuja käsiteltiin osiokohtaisesti.

Nämäkin työpajat käynnistyivät perustavan konsepti-idean esittelyllä: sisältösuunnittelijoiden mieliin kirkastettiin jälleen se, miksi sivut uudistetaan toisenlaisiksi.

Työpajoissa tarkennettiin kunkin osion asiantuntijoiden (jopa 20-henkisiä ryhmiä) kanssa sitä, millaisia sisältöjä kullekin sivulle tarvitaan, ja miten nämä sisällöt kytkeytyvät toisiinsa. Osion keskeiset teema-alueet tunnistettiin, ja yhteisellä työstämisellä löydettiin idea siitä, millaiset asiat kerrotaan minkäkin teeman yhteydessä.

Ryhmätyöllä tarkennetun runkokäsikirjoituksen pohjalta annettiin siinä tunnistettuja yksittäisiä sivuja tai sisältöhaaroja nimettyjen sisältöryhmien vastuulle, ja nämä ryhtyivät tarkentamaan rungosta lopullista käsikirjoitusta sivuille.

Tässä vaiheessa uuden HSY.fi:n verkkosivut tarkentuivat kahdella suunnalla: sivujen käsikirjoittamista tekivät omat sisällönsuunnittelijat, ja käyttöliittymämalleja suunnittelivat Creunan asiantuntijat.

Tämä aiheuttaa helposti muna/kana-ongelman: käyttöliittymäsuunnittelijoiden ei kannata tehdä mitään arvattuja lorem ipsum -sivumalleja, vaan pohjata sivujen käyttöliittymäelementit todellisiin sisältöteksteihin, ja toisaalta sisällöntuottajien on vaikeaa keksiä noita käsikirjoituksia tietämättä, millaiseen ”sivupohjaan” tai käyttöliittymäraameihin he ovat sisältöjään kirjoittamassa.

HSY:n projektipäällikkö Tuula panosti tässä vaiheessa tekstien muokkaamiseen mahdollisimman lukijaystävällisiksi: ”North Patrolin työpajoissa sisällöntuottajia autettiin näkemään mitä halutaan ja käsittämään, että tekstejä on lyhennettävä, jotta sivuston käyttäjän kokemus on varmasti asiakasystävällinen ja miellyttävä”.

Vastuukummit sisältöosioille

Käsikirjoitustyöstä vastaamaan HSY nimesi osiokohtaiset vastuuhenkilöt eli kummit, jotka tukivat oman osionsa sisällöntuottajien kirjoitustyötä. Kummit tapasivat keskenään joka toinen viikko ja koordinoivat yhteisiä linjauksia työn etenemiselle.

Kirjallisessa muodossa Word-dokumenttiin tuotettiin käsikirjoitukset uusille verkkosivuille. Dokumenttiin merkattiin yhteisin periaattein tekstien valmiusaste, vastuuhenkilöt, taustamateriaalit sekä kuvituskuvien käyttö ja tallennus.

Kun sivut oli käsikirjoitettu etukäteen, sujui sisältöjen syöttö uuteen julkaisujärjestelmään juohevasti sen pohjalta. HSY rekrytoi kaksi projektityöntekijää, jotka uppoutuivat ensimmäisenä uuden julkaisujärjestelmän (Episerver CMS) saloihin. He loivat sivuston rakenteet järjestelmään, valitsivat sopivat sivumallit sisällöille ja syöttelivät käsikirjoituksen tekstisisällöt sivuille.

Konseptia on puolustettava pitkään

Kun uusi HSY.fi-palvelu oli alkanut muotoutua uuteen julkaisujärjestelmään, sitä esiteltiin talon sisällä erilaisille intressiryhmille sekä tuleville sisällöntuottajille ja päivittäjille.

Vielä tässäkin vaiheessa projektipäällikkö sai paljon kyselyjä siitä, miksi sivusto näyttää tältä, tai miksi siitä puuttuu jokin aiempi esitystapa. Projektipäälliköltä vaaditaan kärsivällisyyttä vääntää rautalangasta konsepti-ideaa yhä uudelleen – kun sen jaksaa tehdä, ovat kyselijät ymmärtäneet ja hyväksyneet uudet esitystavat.

Uusi HSY.fi-palvelu julkaistiin beta-versiona koronakevään aikana, ja kesällä 2020 avattiin varsinainen palvelu kieliversioineen. Sivusto on pääpiirteissään juuri sellainen kuin konsepti-ideoinnissa visioitiin, vaikka suunnittelumatkan varrella on tehty pikaisia ja ketteriä suunnanmuutoksia.

Uusi verkkopalvelu on otettu hyvin vastaan, ja palautteet ovat olleet varovaisen positiivisia.

”Ulkoasua on kiitelty, mutta jossain määrin käyttäjiltä on tullut palautetta, että kaikkea sisältöä ei löydy. Ikuisuusongelmahan sisältöjen löytyminen on… se asettaa haasteita erityisesti sivuston sisäiselle haulle ja sivuston hakukoneoptimointityölle.”

Projektipäällikkö Tuula Panula kantoi harteillaan suuria haasteita maratonin pituisessa matkassa, ja tässä työssä hän on kokenut mukavia onnistumisia ja iloa ammattitaitoisten yhteistyökumppanien kanssa työskentelystä: ”HSY:n henkilöstön kiinnostus uudistusprojektia kohtaan oli koko sen keston ajan ihailtavaa. Avoin keskustelu ja verkkopalvelun kehittämishalu ovat osa HSY:n asiantuntijoiden hyvää kulttuuria. ”

Hankkeen tiedot

HSY.fi
Teknologia-alusta: Episerver CMS
Hankkeen kokonaishintaluokka: n. 250 000 €

Hankkeen keskeisiä vaiheita:

  • Kevät 2018: Konseptointi ja teknologiavalinnat, North Patrol
  • Syksy 2018 – kevät 2019: Määrittely ja kilpailutus, North Patrol
  • Syksy 2019: Tekninen toteutus, Creuna
  • Kevät–kesä 2020: Sisällöntuotanto, viimeistelyt ja julkaisu, HSY, Netlight

Kirjoittajana Virpi Blom

Case-juttuja konseptinäkökulmasta:

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.