30.8.2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Se aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto ja osa Liikennevirastosta yhdistettiin yhdeksi toimijaksi. Virasto edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä.

Traficomin digitaalinen asiointipalvelukokonaisuus on varmasti yksi Suomen monipuolisimmista. Asioida voi esimerkiksi tieliikenteeseen, veneilyyn tai vaikkapa dronen käyttöön liittyvissä lupa-asioissa. Käytetyimpiä palveluita ovat mm. ajoneuvon liikennekäyttöönoton ja käytöstä poiston sekä omistajanvaihdoksen palvelut. Henkilöasiakkaana toimimisen lisäksi Traficomin palveluissa pystyy asioimaan myös yrityksen tai organisaation edustajana.

Massiivinen uudistushanke

Traficomin liikenteen asiointipalveluiden alustana oli pitkään toiminut Liferay. Virastossa oli kuitenkin alettu pohtimaan mahdollisuuksia monikanavaisia sähköisiä palveluita tukevan arkkitehtuurin rakentamiseksi. Pohdintoja kiihdyttivät epäilyt vanhentuneen Liferay-alustan tietoturvan riittämättömyydestä sekä mahdollisuuksista vastata EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisiin saavutettavuusvaateisiin. Versiopäivitys ja alustaan tarvittava kehitystyö koettiin kohtuuttoman työläiksi. Lisäksi kehitystyötä oli jo pitkään hankaloittanut saatavilla olevien Liferay-osaajien vähyys.

Pohdintojen tuloksena Traficom teki vuonna 2019 merkittävän valinnan päättäessään Liferay-alustasta luopumisesta. Asiointipalvelukokonaisuus korvattaisiin jatkossa mikropalveluarkkitehtuurilla ja nykyaikaisilla avoimen lähdekoodin ratkaisuilla. North Patrol auttoi Traficomia hallitun alustavaihdoksen sekä tavoitearkkitehtuurin suunnittelussa. ”Arkkitehtuurisuuntausta ja teknologisia valintoja voidaan kokonaisuutena pitää onnistuneina”, kertoo Traficomin digitaalisten asiointikanavien kehityspäällikkö Maaria Toikka. ”Tämä on näkynyt myös kehittäjäresurssien saatavuudessa.”

Palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto on kokonaisuutena n. 3-4 vuotta kestävä hanke. Ensi vaiheessa on toteutettu kokonaan uusi digitaalisten asiointipalvelujen alusta, siihen liitetyt asiointia tukevat Suomi.fi-palvelut sekä alustaan liitettävät ensimmäiset käyttäjille suunnatut palvelut. Pitkän siirtymäkauden aikana on varmistettava molempien, sekä uusien palveluiden että vanhojen Liferay-pohjaisten palveluiden toimivuus ja luotettavuus. Modernisoituja asiointipalveluita tukemaan julkaistiin hieman aikaisemmin myös uudistettu Traficom.fi -verkkosivusto, joka tarjoaa käyttäjille palvelulähdöt varsinaisiin asiointipalveluihin.

”Tavoitteena on, että Liferay-alustasta voidaan luopua kokonaan viimeistään vuoden 2024 aikana. Kehittämisen aikatauluun luonnollisesti vaikuttavat käytettävissä oleva budjetti ja resurssit.”, avaa Maaria ja painottaa, että nykyinen aikatauluarvio on tehty sillä oletuksella, että kehittäjiä on saatavilla myös jatkossa tarpeiden mukaan.

Monitoimittajaympäristöstä on saatu hyötyjä

Tämän kokoluokan uudistushanke vaatii paljon osavia resursseja. ”Hankkeeseen on osallistunut ja osallistuu iso määrä henkilöitä ja siten kokonaisuuden koordinointi on oma mielenkiintoinen ja haasteellinenkin kokonaisuutensa”, kertoo Maaria. Viraston omat henkilöt hoitavat toimittajahankinnat ja resursoinnin, kokonaisuuden koordinoinnin ylätasolla sekä palvelujen suunnittelun, määrittelyn ja sisällön koordinoinnin. Lisäksi alustan arkkitehtuuriin, ympäristöjen rakentamiseen ja ylläpitoon, palvelujen tietosuojaan ja tietoturvaan sekä projektien ohjaukseen osallistuu useita viraston asiantuntijoita.

Vastaavasti toimittajakumppaneilta hankintaan määrittelyn tuottaminen, käyttöliittymäsuunnittelu ja toteutuksen koordinointi sekä varsinainen tekninen toteutustyö ja siihen liittyvä testaus. Kaiken kaikkiaan hankkeessa on ollut mukana asiantuntijoita kahdeksalta eri toimittajalta. ”Myös tiimejä käytännön tasolla koordinoivan scrum master -tehtävään sekä projektipäällikön rooliin hankimme resurssit viraston konsulttisopimuksilla”, luettelee Maaria ja jatkaa: ”Tietoturvatestaukseen, saavutettavuustestaukseen ja käytettävyystestaukseen on luonnollisesti myös omat toimittajien kautta hankittavat asiantuntijaresurssit. Lisäksi käyttöpalvelut hankittiin Valtorin kilpailuttaman toimittajan kautta.”

Traficomin avoimiin ja aiempiin julkisiin kilpailutuksiin voi tutustua tarkemmin julkisten hankintojen Hilma-palvelussa.

Monitoimittajaympäristö on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi etenkin suurimman resurssitarpeen eli kehittäjäresurssien osalta. ”Tiimissämme ei ole ollut juurikaan vaihtuvuutta. Tarvittaessa myös korvaavan resurssin saaminen on ollut ainakin toistaiseksi vaivatonta. Jos yhdellä toimittajalla ei ole ollut sopivaa resurssia tarjolla, niin toiselta toimittajalta se on löytynyt.”, iloitsee Maaria.

Uudistushanke on kokonaisuudessaan laaja koordinoitava kokonaisuus. Maaria painottaakin yhteistyön merkitystä: ”Tässä työssä on auttanut hyvä yhteistyö ja aktiivinen, keskusteleva vuorovaikutus kaikkien hankkeeseen osallistuvien toimijoiden kesken.”

Onnistumisia ja matkan varrella kohdattuja haasteita

Uudistushanke on vielä monelta osin kesken, mutta jo tässä vaiheessa onnistumisiin voidaan laskea suunnittelun laadun parantuminen aikaisemmin toteutettuihin palveluihin verrattuna. Arkkitehtuuri, määrittely, tekninen suunnittelu, tietosuojasuunnittelu, tietoturva sekä käytettävyyden ja saavutettavuuden varmistaminen ovat olleet hankkeen keskiössä alusta alkaen. Tämä on edellyttänyt mukana olevilta henkilöiltä vahvaa sitoutumista ja kärsivällisyyttä hioa palveluja eri näkökulmista tiukkoja vaatimuksia vasten.

Haasteitakin on hankkeen olemassaolon aikana kohdattu. ”Palvelujen toteutukseen ja ylläpitoon kilpailutettavien toimittajaresurssien hankinta kesti oletettua kauemmin. Lisäksi uuden teknologian käyttöönotto on ollut hieman haasteellisempaa kuin ajateltiin.”, pohtii Maaria hieman alkuperäisestä suunnitelmasta venynyttä aikataulua. Tilannetta hankaloittivat osaltaan viraston yt-neuvottelut sekä sisäisten resurssien osittainen vaihtuminen.

”Toisaalta muutokset, aikataulu- ja resurssihaasteet ovat osa muuttuvaa sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä. Näin ollen aikatauluja ja suunnitelmia on tarpeen ylläpitää jatkuvasti peilaten näihin muutoksiin. Keskeistä onnistumisen kannalta onkin kokonaisuuden suunnittelun riittävä panostaminen sekä toteutusvaiheen pilkkominen ja priorisointi järkevällä tavalla.”, päättää Maaria.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Digitaaliset asiointipalvelut Suomen suurimmissa kaupungeissa

Sähköisen asioinnin merkitys kuntien palvelutarjonnan näkökulmasta kasvaa jatkuvasti. Kuinka kuntien digitaaliset asiointipalvelut sitten vastaavat kuntalaisten muuttuneisiin asiointitarpeisiin? Selvitimme kuntien digitaalisen asioinnin nykytilaa analysoimalla Suomen 30 suurimman kaupungin verkkopalveluita.

Kiinnostavia artikkeleita verkkoasioinnista

Kysy lisää! Kaipaatko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpivientiin? » Ota yhteyttä North Patroliin