Uudessa asumisoikeuslaissa asumisoikeusasuntojen hakijoiden järjestysnumero muuttuu valtakunnalliseksi, ja sitä haetaan jatkossa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylläpitämästä järjestysnumerorekisteristä.

ARA on käynnistänyt kilpailutuksen uuden järjestysnumerorekisterijärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta, toteutetun ratkaisun tuki-, ylläpito- ja jatkokehittämispalveluista.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 17.1.2022 kello 12 saakka.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

Uusi järjestysnumerorekisteri on digitaalinen asiointipalvelu, jonka ensisijaisina käyttäjinä ovat asumisoikeusjärjestysnumeron hakijat, asumisoikeusyhteisöjen valtuuttamat käyttäjät sekä ARAn virkamiehet. Rekisterin perustana on tietokanta, jonka päälle toteutetaan selainkäyttöiset asiointikäyttöliittymät eri kohderyhmiä varten.

Järjestysnumerorekisterin asiointikäyttöliittymien kautta asumisoikeusasuntojen hakijat tai heidän valtuuttamansa henkilöt voivat hakea ja maksaa järjestysnumeron sekä tarkastella ja/tai muuttaa aikaisemmin haettuun järjestysnumeroon liitettyjä tietoja. ARAn virkamiehet voivat järjestelmässä mm. hallinnoida järjestysnumeroiden sekä niiden haltijoiden ja ASO-kohteiden tietoja. Asumisoikeusyhteisöjen valtuuttamat käyttäjät voivat järjestelmän kautta mm. tarkistaa järjestysnumerontietoja, päivittää asukasvalintoja koskevia tietoja, hallinnoida omia ASO-kohteitaan ja päivittää asuntojen käyttöä koskevia tietoja.

Järjestysnumerorekisteri hyödyntää monipuolisesti ulkoisia rajapintoja ja palveluja (mm. Suomi.fi Viestit, Tunnistus, Valtuudet, Maksut) sekä tarjoaa Suomi.fi-palveluväylän kautta rajapintoja myös ASO-yhteisöiden järjestelmiä varten. Rekisterin tietokannasta tuotetaan myös lähdedataa asuntomarkkinoiden tietotarpeisiin Qlik Sense –raporttien muodossa.

Järjestysnumerorekisterin palvelinympäristönä toimii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kautta hankittava Microsoft Azure –pilviympäristö. Muilta osin rekisterin tarkkaa toteutusmallia ei ole ennen kilpailutusta lyöty lukkoon, vaan ARA etsii kilpailutuksessa tarkoitukseen sopivaa, tarjouspyynnön kriteerit täyttävää ratkaisua rekisterin toteutukseen. Järjestelmän vaatimukset on kuvattu kattavasti tarjouspyynnön liitteenä olevassa vaatimusmäärittelydokumentaatiossa.

Nyt hankittava järjestysnumerorekisteri korvaa kaikki aikaisemmat asumisoikeusjärjestysnumeroiden hakukanavat ja se tulee käyttöön keskitettynä, valtakunnallisena palveluna 1.9.2023 alkaen.

North Patrol tukee ARAa hankinnan läpiviennissä.

Tutustu tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelun kautta 17.1.2022 kello 12 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.