Tämä hakemisto koostaa yhteen yleisimmin käytetyt julkaisujärjestelmät sekä verkkokauppa-alustat. Hakemiston pääpaino on Suomen markkinassa, mutta valikoitujen vaihtoehtojen yhteydessä pohdimme myös pohjoismaista näkökulmaa.

Tämä päivänä verkkopalveluita toteutetaan hyvin erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Ratkaisuvaihtoehtojen kirjo on niin monimuotoinen, että päätimme uudistaa hakemistomme ryhmittelyn lähestymistapalähtöiseksi. Ennen varsinaista teknologiavalintaa verkkopalvelu-uudistustaan suunnittelevan olisi järkevää hahmottaa tarpeeseensa soveltuva lähestymistapa. Tai ainakin olla tietoinen erilaista lähestymistavoista ja niiden vaikutuksista.

Aiemmin tässä hakemistossa esitellyt teknologiaratkaisut kategorisoitiin suoraan markkina-aseman perusteella, mutta uudistetulla ryhmittelyllä haluamme hakemiston palvelevan entistä paremmin tarkoitustaan. On myös huomioitava, etteivät esitellyt kategoriat ole suoraan toisiaan poissulkevia, vaan laajemmissa verkkopalvelu-uudistuksissa saatetaan hyödyntää useampaa tapaa rinnakkain.

Hakemiston ryhmittely on seuraava:

Hakemistoa päivitetään säännöllisesti. Viimeinen laajempi päivitys on tehty tammikuussa 2023. Näkemyksemme markkinatilanteesta perustuu kokemuksemme ja markkinatuntemuksemme lisäksi tekemäämme webin teknologiat -selvitykseen sekä muihin datakatsauksiimme, joissa on selvitetty yritysten ja erilaisten organisaatioiden käyttämiä teknologiaratkaisuja. Erilaisista lähestymistavoista verkkopalveluiden toteutukseen on julkaistu myös erillinen blogiartikkeli, jossa näitä lähestymistapoja ruoditaan tarkemmin.

Onko sinulla kysymyksiä tai kommentoitavaa hakemiston sisällöstä?
Ota yhteyttä North Patroliin!

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen menestys pohjautuu yhteisöjen voimaan. Suosituimmilla avoimen lähdekoodin ratkaisuilla on globaalit kehittäjäyhteisöt, jotka tuottavat erilaisia laajennoksia ja lisäosia yhteisön hyödynnettäviksi jatkuvasti. Yhteisö myös seuraa jatkuvasti erilaisia tietoturvauhkia ja reagoi näihin nopeasti. Varsinaisiin määritelmiin avoimesta lähdekoodista voi tutustua esimerkiksi Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuksen COSS ry:n tai Open Source Initiativen (OSI) sivustoilla.

Suosituimmat avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Julkaisujärjestelmien osalta johtavat avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat WordPress ja Drupal. Molemmilla näistä on laajat kehittäjäyhteisöt takanaan, useita osaavia toteuttajakumppaneita sekä molemmilla näistä on toteutettu lukuisia verkkopalveluja niin Suomessa kuin maailmalla. Sekä WordPressin että Drupalin markkina-asema on vakiintunut erittäin vahvaksi, eikä näköpiirissä ole mitään indikaatiota siitä, että asema olisi uhattuna jatkossakaan.

WordPress (ml. WooCommerce)

Verkkosivustojen lukumäärällä mitattuna WordPress on ollut jo pitkään Suomen ja koko maailman käytetyin julkaisujärjestelmä. Suosio on tasaisen vahvaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla toimialasta riippumatta. WordPressin menestystä siivittävät ennen kaikkea sen helppokäyttöisyys ja edullisuus verrattuna moneen muuhun alustaan. WordPressille on helppo ennustaa menestystä myös tulevaisuudessa.

WordPress on parhaimmillaan tilanteissa, joissa verkkosivuston sisältövaatimukset ovat suhteellisen kevyitä ja pääpaino on visuaalisuudessa. Alustalla tehdään kuitenkin päivä päivältä yhä laajempia ja monimutkaisempia toteutuksia, joten tänä päivänä WordPress soveltuukin hyvin monenlaiseen tarpeeseen. Tämä toki edellyttää kokenutta ja osaavaa toimittajakumppania. Kumppanin valintaan kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota, sillä toimittajakenttä on laaja, mutta erittäin kirjava.

WordPressin verkkokauppalaajennus WooCommerce on kasvattanut suosiotaan WordPressin suosion siivittämänä. WooCommerce soveltuu erityisesti pienten kuluttajaverkkokauppojen alustaksi, mutta kuten itse WordPressilla, niin myös WooCommercella tehdään jatkuvasti yhä monimutkaisempia verkkokauppatoteutuksia.

Lue lisää:

Drupal

Valittaessa avoimeen lähdekoodiin perustuvaa julkaisujärjestelmää, on Drupal hyvin usein varteenotettava vaihtoehto. Pohjoismaista Drupal on vakiinnuttanut asemansa eritoten Suomessa. Alustalla on toteutettu lukemattomia sivustoja niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin asiakkaille. Drupal nojaa vahvasti laajaan kehittäjäyhteisöönsä, joka tuottaa erilaisia lisäosia yhteisön hyödynnettäväksi jatkuvasti.

Drupal ei ole lukumääräisesti niin suosittu kuin WordPress, mutta asialle on luonteva selitys. Drupalia käytetään tyypillisesti suhteellisen laajojen verkkopalveluiden toteutuksessa, joihin sisältyy usein myös joitain räätälöintitarpeita sekä hienojakoisempaa käyttöoikeushallintaa. Drupal soveltuu erityisen hyvin sisältövetoisiin palveluihin, joissa sisältöjen määrämuotoisuus on tärkeää, erilaisia sisältötyyppejä on useita ja sisältöjen luokittelutiedot ovat merkittävässä roolissa. Alustaa käytetäänkin jonkin verran myös ns. headless-skenaarioissa pelkkänä sisältövarastona. Näin ollen käyttöskenaariot ovat tyypillisiä WordPress-skenaarioita kompleksisempia ja toteutusprojektit laajempia.

Lisämausteen yhteisövetoiseen Drupal-kenttään tuo yhdysvaltalainen Acquia, joka on kaupallistanut lisäosiaan ja palveluitaan Drupalin päälle. Suomessa tosin Acquian palveluita on hydöynnetty vain muutamassa yksittäistapauksessa.

Lue lisää:

Muita avoimen lähdekoodin ohjelmistoja

Julkaisujärjestelminä ja/tai verkkokauppa-alustoina hyödynnettäviä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja on lukuisia muitakin. WordPressin ylivoimaisen suosion myötä on kuitenkin todettava, että näiden muiden asema vaikuttaa heikentyvän päivä päivältä. Muiden avoimen lähdekoodin ohjelmistojen yksittäisiä asiantuntijoita toki edelleen löytyy, mutta yhä harvempi toteuttajataho panostaa organisaationa näiden ohjelmistojen osaamiseen ja näin ollen liiketoiminnalliseen jatkuvuuteen.

Seuraavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja hyödynnetään edelleen jonkin verran:

Varmistamme digihankkeesi onnistumisen!

Kaipaatko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpivientiin?

Kysy meiltä lisää!

Erikoistuneet SaaS-palvelut

SaaS-palvelut ovat kasvattaneet suosiotaan verkkopalveluiden alustaratkaisuina. Suosio perustuu palvelun ostamisen ja ylläpidon helppouteen sekä läpinäkyvien ja ennakoitavien kustannusten tasaiseen jakautumiseen.  SaaS-palveluiden tuotteistus ja tuotepaketointi onkin viety hyvin pitkälle. Palveluiden kyvykkyyksiä voidaan laajentaa hyödyntämällä tarjolla olevia rajapintoja ja toteuttamalla näiden rinnalle räätälöityjä ratkaisuja.

Suosituimmat SaaS-palvelut

Suosituimpia erikoistuneita SaaS-palveluja ovat Contentful, Shopify ja HubSpot. Contentful on rajapintalähtöinen sisällönhallintajärjestelmä (ns. API-driven CMS), Shopify on verkkokauppa-alusta, ja HubSpot puolestaan on enemmän digimarkkinoinnin sekä asiakkuuksien hallinnan työkalu, jossa on myös sisällönhallintakyvykkyyksiä.

Shopify

Shopify on noussut suosituksi kuluttajaverkkokauppojen alustaksi niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Kansainvälisesti katsoen kasvu on ollut viime vuosien aikana suorastaan räjähdysmäistä ja Suomessakin Shopify on saanut vankan jalansijan markkinasta.

Shopify on kuukausimaksullinen SaaS-palvelu, jonka tuotekehitys on keskitettyä ja siihen myös panostetaan merkittävästi. Keskeisenä ideana Shopifyllä on palvelun käyttöönoton helppous ja nopeus. Shopify tarjoaa myös laajempaa Shopify Plus -ratkaisuaan yrityskäyttöön, jossa on peruspakettia kattavammat mahdollisuudet verkkokaupankäyntiin ja räätälöintiin.

Lue lisää:

Contentful

Contentful on sisällönhallintatuote, joilla ei hallita millään muotoa verkkopalvelun esityskerrosta, vaan ainoastaan sen sisältöjä. Pilvipalveluna tarjottavan ratkaisun sisältöjä hyödynnetään täysin rajapintojen avulla ohjelmistokehittäjien toimesta. Contentfulia ja vastaavia API-vetoisia ratkaisuja hyödynnetään lähinnä yksittäisissä täsmätarpeissa, joissa esityskerroksen täydellinen räätälöinti on tarpeen halutun asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi.

Vaikka muitakin vastaavia ratkaisuja on olemassa, on Contentful näistä suosituin. Tämä johtunee osin heidän asemastaan tietynlaisena edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä. Nykyään Contentfulilla on paikallinen edustus myös Suomessa.

Lue lisää:

HubSpot

HubSpot on suosittu vaihtoehto markkinoinnin automaation työkaluna. SaaS-ratkaisuksi paketoidussa kokonaisuudessa viehättää sen vaivattomuus. Hinnoittelu on selkeää, ominaisuudet suhteellisen kattavat ja lisäksi HubSpotiin on sisäänrakennettuna CRM-ratkaisu. HubSpot tarjoaa mahdollisuuksia asiakkuuden elinkaaren eri vaiheiden hallintaan.

Tyypillisesti HubSpotia hyödynnetään muiden CMS-työkalujen rinnalla, mutta tuote sisältää myös oman sisällönhallintatyökalunsa verkkojulkaisua varten. Suomessa onkin jonkin verran sivustoja, jotka on toteutettu täysin HubSpotin avulla. HubSpot-konsultointia ja digimarkkinointiratkaisuja toteuttavia toimistoja on Suomessa useita kymmeniä.

Lue lisää:

Esimerkkejä muista SaaS-palveluista

Verkkosivustoja ja suoraviivaisia verkkokauppoja pystytetään myös SaaS-palveluina tarjottavien ”kansainvälisten kotisivukoneiden” avulla. Näistä suosituimpia ratkaisuja ovat Wix ja Squarespace. Näistä Wix on viime aikoina kasvattanut markkinaosuuttaan todella vauhdikkaasti niin globaalisti kuin Suomessakin. Lukumääräisesti tarkasteltuna se onkin suosituin hostattuna palveluna tarjottu ratkaisu koko maailmassa. Vastaavasti Squarespacea on Suomessa käytetty pitempään ja asiakkaita silläkin on paljon. Tuotteen käyttökokemukseen ja designiin on panostettu huomattavasti. Squarespace onkin monella tapaa verrokkejaan monipuolisempi, joten näin ollen se välttämättä sovellu aivan pienimmille sivustoille.

Rajapintalähtöisten sisällönhallintajärjestelmien ostalta Contentfulin ykköshaastajaksi on Pohjoismaissa nousemassa Sanity. Se on erittäin suosittu erityisesti kotimaassaan Norjassa.

Erilaisia SaaS-palveluita käytetään paljon myös muilla ratkaisualueilla. Esimerkkejä muiden ratkaisualueiden tuotteista ovat mm. Pipedrive, Zendesk, Trello sekä Dropbox.

Digitaalisen onnistumisen konsultti

Muotoilemme ideoista vision ja palvelukonseptin, löydämme parhaat arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisut, suunnittelemme toimivan käyttökokemuksen ja kilpailutamme ihannekumppanin toteutustyöhön. Kevennämme taakkaasi, eliminoimme riskejäsi, suojelemme budjettiasi ja huolehdimme siitä, että pääset eteenpäin.

Kokonaisvaltaiset tuotteet ja tuoteperheet

Kokonaisvaltaiset tuotteet ja tuoteperheet ovat globaaleilla markkinoilla toimivien suurten ohjelmistotoimittajien tarjoamia ratkaisuja, joita on vuosien saatossa kehitetty paitsi tuotekehityksen, myös yritysostojen avulla. Näiden ratkaisujen kyvykkyydet ovat erittäin kattavia ja ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia digimarkkinoinnin ja verkkomyynnin tueksi. Tuotteiden/tuoteperheiden taustalla oleva yritys vastaa tuotteen kehityksestä, tuesta, dokumentaatiosta ja nykyään useimmiten myös hosting-ympäristöstä. Varsinaiset toteutusprojektit tehdään puolestaan tuotteita edustavien (paikallisten) toimittajakumppanien toimesta.

Markkinajohtajat

Suomessa johtavia kokonaisvaltaisia tuotteita ovat julkaisujärjestelmäpohjalta DXP-ratkaisuksi kasvanut Optimizely (ent. Episerver) sekä verkkokauppa-alusta Adobe Commerce, joka pohjautuu Magentoon.

Optimizely (ent. Episerver)

Pohjoismaiden suosituin kaupallisesti lisensoitu julkaisujärjestelmä kulkee nykyään nimellä Optimizely. Aiemmin Episerverinä tunnettu tuote (sekä tuotteen takana oleva yhtiö) on uudelleenbrändätty aiemmin tehdyn yrityskaupan myötä. Tuote on kehittynyt jatkuvasti ja julkaisujärjestelmä onkin oikeastaan jo liian suppea nimitys Optimizelylle. Vankkana perustana toimivaa CMS:ää on laajennettu mm. digimarkkinoinnin orkestroinnin sekä CDP-kyvykkyyksien avulla. Taustalla näissä laajennoksissa ovat yritysostot, joita saattaa hyvinkin tulla vielä lisää.

Optimizely on onnistunut säilyttämään markkina-asemansa Suomessa varsin hyvin. Vaikka täysin uusia toteutuksia ei viime aikoina montaa olekaan julkaistu, ovat erityisesti suuremmat yritykset pysyneet Optimizelyn asiakkaina. Paikallinen sekä eritoten ruotsalainen partneriverkosto Optimizelyllä on kattava ja osaava.

Optimizelyn strategia on kunnianhimoinen ja vaikuttaa siltä, että he haluavat nousta globaaliksi ykkösvaihtoehdoksi digitaalisen asiakaskokemuksenhallinnan alustojen (DXP, Digital Experience Platform) osalta.

Lue lisää:

Adobe Commerce (ent. Magento EE)

Mikäli verkkokaupan tarpeet ovat vähänkin monimutkaisemmat, on Adobe Commerce on varteenotettava vaihtoehto verkkokaupan alustaratkaisuksi. Alun perin Magentoon pohjautuva ratkaisu on myös kansainvälisesti erittäin korkealle noteerattu verkkokauppa-alusta. Osaavia kumppaneita alustalla on useita.

Adobe Commercesta tulee huomioida erityisesti se, että tarjolla on kolme toisistaan jonkin verran poikkeavaa versiota. Adobe Commerce Cloud on Adoben hallinnoimassa pilviympäristössä toimiva ratkaisu, jonka lisenssimalliin kuuluu suoraan myös käyttöpalveluympäristön hallinta, päivitykset ja monitorointi. Adobe Commerce on toinen kaupallisesti lisensoitu versio, joka puolestaan hallinnoidaan toimittajakumppanin parhaaksi katsomassa ja heidän hallinnoimassaan käyttöpalveluympäristössä. Kolmas, avoimen lähdekoodin versio, kulkee edelleen Magento-nimellä ( Magento Open Source).

Adoben kehityspanostukset kohdistuvat erityisesti kaupalliseen Adobe Commerce Cloudiin. Myös lisenssimalli houkuttelee asiakkaan valitsemaan mieluummin Adobe Commerce Cloudin kuin ”pelkän” Commerce-version.

Lue lisää:

Haastajat

Seuraavat kokonaisvaltaiset tuotteet/tuoteperheet voidaan noteerata Optimizelyn sekä Adobe Commercen haastajiksi Suomen markkinassa:

  • Liferay DXP/EE: Liferayn kaupallinen versio on julkishallinnon suosima julkaisujärjestelmä. Moni valtion virasto ja laitos hyödyntää Valtorin hallinnoiman Yhteisen Julkaisualustan (YJA) ansiosta Liferayta, mutta useat näistä organisaatioista pohtivat tulevaisuuden ratkaisunaan muitakin vaihtoehtoja. Yksityisellä sektorilla uusia Liferay-projekteja ei ole vähään aikaan nähty, joten Liferay suosio on hieman hiipumassa.
  • SAP Commerce Cloud: SAP Commerce Cloud (ent. SAP Hybris) on raskaan sarjan verkkokauppa-alusta, joka soveltuu erityisesti monimutkaisten B2B-kanavien alustaksi. Commerce Cloud yhdistettynä muuhun SAP CX -tarjoomaan on kiinnostava vaihtoehto myös kuluttajaverkkokauppaan. SAP Commerce Cloudilla ei toteuteta lukumääräisesti kovin montaa uutta verkkokauppaa vuosittain, mutta uusia toteutuksia syntyy tasaisesti ja voidaankin olettaa, että kompleksisempiin skenaarioihin SAP Commerce Cloud on erinomainen vaihtoehto myös jatkossa.
  • Adobe Experience Manager: Adobe on monialainen ohjelmistoyritys, jonka laajaan tarjoomaan kuuluu myös Adobe Experience Manager -julkaisujärjestelmä (AEM). Tuote on ollut jo vuosia kansainvälisten vertailujen kärjessä ja se soveltuu ratkaisuksi ennen kaikkea suurten yritysten myynti- ja markkinointivetoisiin verkkopalvelukokonaisuuksiin. Suomessa AEM:ia näkee lähinnä kansainvälisten konsernien maasivustojen alustana.
  • Sitecore: Tanskalaislähtöinen Sitecore on Adoben ohella yksi isoimmista DXP-markkinan kaupallisista pelureista, joiden tuotteelle löytyy integraattoreita ympäri maailmaa.  Sitecore on tehty erityisesti laajojen myynti- ja markkinointivetoisten sivustojen alustaksi. Alustan personointikyvykkyydet ovat alansa huippua.
  • Sitefinity: Sitefinity on yhdysvaltalaisen Progressin omistama julkaisujärjestelmätuote. Suomessa alustalla on tehty jonkin verran verkkopalvelutoteutuksia ja osa näistä on hyvinkin merkittävän kokoisia. .NET-pohjaisena tuotteena Sitefinity soveltuu hyvin Microsoft-pohjaisiin ympäristöihin. Tuote on hinnoittelultaan edullisempi kuin Optimizely ja Sitecore.
  • Salesforce Commerce Cloud: Salesforce on kansainvälinen jättiläinen, jonka laajaan tuotetarjoomaan kuuluu myös verkkokaupparatkaisuja. Salesforcella on itse asiassa erilliset tuotteet kuluttajaverkkokauppaan ja B2B-kauppaan. Salesforcella on vahva asema suomalaisten yritysten CRM-ratkaisuna, mutta verkkokauppapuoli ei ole vielä lähtenyt vastaavaan lentoon.

Pyydä meiltä tarjous

Mietitkö verkkopalvelua, intranettiä, extranettiä, verkkokauppaa tai asiointipalvelua? Jos et tiedä, mistä digihankkeesi lähtisi liikkeelle tai mitä tekisit seuraavaksi, ota yhteyttä!

Kotimaiset vaihtoehdot

Kotimaisten toimittajien vaihtoehdot ovat yksittäisten toimijoiden itse kehittämiä ja/tai tuotteistamia ratkaisuja. Nämä toimittajat ja heidän tuotteensa nojaavat hyvin pitkälle kotimaisen pk-sektorin asiakaskuntaan. Vastaavasti kotimaisten toimittajien asiakaskunta arvostaa edullista hintaa, hyvää asiakaspalvelua ja luottamusta suomalaisen toimijan ratkaisukykyyn.

Vaikka osa kotimaisista vaihtoehdoista kuuluisi perustellusti myös toisiin tämä artikkelin kategorioihin, on yhden kotimaisen kumppanin varaan rakennettu malli täysin oma lähestymistapansa. Tällöin ollaan täysin yksittäisen toimijan varassa niin hyvässä kuin pahassa tuotekehityksen, lisensoinnin, projektien, asiakaspalvelun, teknisen tuen, yms. osalta.

Vahvimmat kotimaiset vaihtoehdot

Kotimaisista toimijoista markkinassa parhaiten ovat pärjänneet SaaS-palveluna myytävä verkkokauppa-alusta MyCashflow sekä Flowvy, joka on luonteeltaan verkkokaupan, myymäläjärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän yhdistelmä. Verkkokauppapuolella MyCashflown kanssa kilpailee Vilkkaan ePages-verkkokauppaohjelmiston päälle tuotteistama oma ratkaisu. Myös toiminnanohjauspuolelta ponnistavalla Oscar Softwarella on jonkin verran heidän omaan alustaansa pohjautuvia verkkokauppatoteutuksia.

Flowvy

Flowvy on kotimainen monikanavaratkaisu, jossa verkkokauppa on vain yksi osa laajempaa kokonaisuutta. Muita kokonaisuuden keskeisiä osia ovat kassajärjestelmä sekä toiminnanohjausjärjestelmä.

MyCashflow

MyCashflow on yksi Suomen yleisimmin käytetyistä verkkokauppa-alustoista täysin kotimaisten tuotteiden osalta. Käyttöönoton ja käytön helppous ovat tuotteen vahvuuksia. Palvelupaketteja on saatavilla eri kokoisia erilaisiin tarpeisiin.

Vilkas (ePages)

Tamperelainen Vilkas on tuotteistanut oman verkkokaupparatkaisunsa ePages-nimisen tuotteen päälle. Tuotteistettuja paketteja heillä on useampiakin. Erikoismainintana kerrotakoon, että yksi tuotepaketeista on verkkoapteekkiratkaisu.

Oscar Software

Oscar tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista liiketoiminta-alustaa, jonka rinnalla toimivat taloushallinnon, verkkoliiketoiminnan sekä IT:n ja ohjelmistojen lisäpalvelut. Verkkokauppa on enemmänkin tämän laajemman kokonaisuuden kiinteä osa kuin itsenäinen verkkokaupparatkaisu.

Muita kotimaisia vaihtoehtoja – onko niitä?

Muitakin täysin kotimaisia vaihtoehtoja on markkinoilla jonkin verran, mutta on todettava, että tällainen liiketoimintamalli on auttamatta hiipumassa. Innofactor myi hiljattain Prime-liiketoimintansa Total Specific SolutionsillePoutapilvi ei enää promoa omaa P4-tuotettaan, vaan he panostavat WordPress-/WooCommerce-tekemiseen. Crasman on ottanut tarjoomaansa oman Crasman Stage -tuotteensa rinnalle ainakin Magenton, HubSpotin ja Shopifyn. Suomen johtava WordPress-toimija Evermade on puolestaan nykyään osa Liana Technologiesia, joten on todennäköistä, ettei Lianan omalla CMS-tuotteella LianaCMS:llä enää jatkossa tehdä uusia toteutuksia.

Trendi on täysin selvä. Yksittäiset toimijat eivät pysty kilpailemaan kansainvälisiä tuotteita, erityisesti WordPressiä vastaan. Myöskään ostajat eivät halua laittaa kaikkia muniaan samaan koriin, joten yksittäisten toimijoiden itse tekemien järjestelmien aika alkaa olla ohi.

Lue lisää kotimaisista vaihtoehdoista datakatsauksistamme:

Räätälöidyt ratkaisut

Räätälöidyillä ratkaisuilla on itsessään pitkät perinteet, mutta nyt räätälöintiä hyödynnetään erilaisissa konteksteissa laajemmin kuin kenties koskaan aikaisemmin. Tähän vaikuttavat monet asiat, mutta erityisesti rajapintojen ja arkkitehtuurien kehittyminen on mahdollistanut aiempaa monipuolisemmat räätälöintimahdollisuudet. Myös pilvi-infrastruktuurin kehittyminen Amazonin, Goolgen ja Microsoftin johdolla, ja sen yleistyminen – tai oikeastaan hyväksyminen – on vauhdittanut räätälikehitystä.

Pitkälle viety räätälöinti voidaan toteuttaa oman in-house -tiimin avulla, täysin toimittajakumppanille (tai useammalle) ulkoistettuna mallina tai näiden kahden mallin yhdistelmänä. Tällöin toimijoiden väliset vastuurajat on määriteltävä yksiselitteisesti.

Oikein sovellettuna räätälöinti on ehdottomasti järkevää, mutta läheskään kaikkea ei kannata alkaa räätälöimään. Monessa tapauksessa paras ratkaisu on jollain tavalla hybridimalli, jossa hyödynnetään sekä valmistuotteita että räätälöintiä.

Räätälöityjä ratkaisuja tehdään tyypillisesti seuraaviin, hieman toisistaan poikkeaviin skenaarioihin:

  • Verkkopalvelu tai yksittäinen asiointiprosessi, jolloin taustalla on rajapintalähtöinen sisällönhallintajärjestelmä, kuten Contentful. Tällöin edustakerros ja siihen liittyvä mahdollinen toimintalogiikka räätälöidään.
  • Verkkokauppa, jolloin taustalla on verkkokauppamoottorina joku valmistuote, kuten Magento. Tällöin edustakerros on räätälöity, mutta verkkokaupan toimintalogiikka on pääosin verkkokauppamoottorin vastuulla.
  • Verkkokauppa, joka on toteutettu räätälöidysti taustalla toimivan toiminnanohjausjärjestelmän päälle.

Räätälöityjä ratkaisuja käsitellään yksityiskohtaisemmin toteuttamassamme Webin teknologiat Suomessa 2022 -selvityksessä sekä selvityksen tuloksia ruotivassa webinaarissa.

Edustateknologiat

Verkkopalveluiden yhteydessä räätälöinnillä tarkoitetaan useimmiten näkyvän edustakerroksen räätälöintiä. Tällöin toteutusteknologiat pohjautuvat yleensä JavaScript-sovelluskehyksiin, joita hyödynnetään jonkin verran lähes jokaisessa verkkopalvelutoteutuksessa. Tyypillisesti kuitenkin räätälöidyn osuuden rooli on täydentävä, ei hallitseva. Suosituimpia isoja sovelluskehyksiä ovat React ja Vue. Myös AngularJS on ollut laajalti käytetty sovelluskehys, mutta sen suosio on viime aikoina laskenut huomattavasti.

Taustateknologiat

Laajemmissa räätälitoteutuksissa, joissa tarvitaan myös toimintalogiikan ohjelmointia, tarvitaan erilaisia ohjelmointiteknologioita. Tyypillisesti käytettyjä taustateknologioita ovat mm. PHPJavaPython ja C#. Nykyään hyödynnetään myös paljon palvelinpään JavaScript-ajoympäristöjä, kuten Node.js.

Lue lisää räätälöidyistä ratkaisuista: